PROJECTES DEL DEPARTAMENT

Blog

> 4t d'ESO info (en construcció)

 

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

- Patricia de Cáceres (Tutora de 3r d'ESO) Professora de Tecnologia.

- Mateu Fornós (Cap de Departament i Tutor de 1r d'ESO) Professor de Tecnologia.

- Arturo Silveyra Professor de Tecnologia.

Espais propis: Taller de Tecnologia (I), Taller de tecnologia (II)

MATÈRIES IMPARTIDES

1r d'ESO       MATÈRIA: TECNOLOGIA
Matèria comuna 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

En aquesta matèria es pretén que els ciutadans i ciutadanes tinguin els coneixements i les habilitats per prendre decisions sobre les necessitats que té la humanitat.

A l'aula grup farem classes magistrals, exercicis i presentacions per part de l'alumnat. Una part del temps treballarem a l'aula taller on utilitzarem eines i resoldrem problemes. Entre el plantejament d'un problema i la seva solució hi ha passes intermèdies, per això utilitzarem el mètode de resolució de problemes consistent en identificar la necessitat, projectar, construir i avaluar els resultats obtinguts.

2n d'ESO       MATÈRIA: TECNOLOGIA
Matèria comuna 2 hores setmanals Currículum de la matèria
Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Aquesta és una matèria que integra els continguts de les matèries curriculars de ciències de la naturalesa i de tecnologies.

Treballarem a partir de problemes quotidians tenint en compte que la societat avança en el coneixement perquè té necessitats que satisfer. Entre necessitat i solució hi ha passes intermèdies, de manera que utilitzarem el mètode de resolució de problemes consistent en identificar la necessitat, cercar informació, prendre decisions, projectar i construir i avaluar els resultats obtinguts.

Utilitzarem diferents tipus d'agrupacions: individual, grup gran i grup petit, prioritzant el treball cooperatiu.

3r d'ESO       MATÈRIA: TECNOLOGIA
Matèria comuna 2 hores setmanals Currículum de la matèria
Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Els alumnes són capaços de identificar i realitzar totes les etapes d'un procés tecnològic complet (disseny, planificació, execució i valoració) , inclouen conceptes i procediments desenvolupats altres cursos.

Es valora molt la capacitat d'organització que ha de permetre arribar la solució correcta tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i màquines.

Els continguts que vertebren el curs,tant des del punt teòric com pràctic, són estructures i anàlisi d'esforços, els motors tèrmics, els mecanismes de transmissió i transformació del moviment i les comunicacions. Sense oblidar ús correcte de la simbologia i llenguatge tècnic.

Al llarg del curs es planteja l'ús de diferents aplicacions informàtiques com a eines per resoldre dins de les diferents activitats plantejades.

Alguns exemples de les pràctiques realitzades els últims cursos són la construcció maqueta de la seva habitació a escala i el disseny i construcció d'un pont de paper triangulat que sigui capaç de suportar el pes d'un alumne.

4t d'ESO       MATÈRIA: TECNOLOGIA
Matèria OPTATIVA 3 hores setmanals > Currículum de la matèria
Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La tecnologia de 4t d'ESO és una matèria optativa de tres hores setmanals en la que hi ha dos blocs conceptuals diferenciats. En un d'ells treballarem els mecanismes que formen les màquines. En l'altre els processos de control d'aquestes màquines.

Està dirigida principalment a aquells estudiants que optin per un itinerari científic o tecnològic després d'acabar l'ESO.

Cada una de les parts es treballarà durant un quadrimestre, de setembre a febrer o de febrer a juny.

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA:

MECANISMES

1. Conceptes bàsics de màquines i principis de física

2. Màquines simples

3. Mecanismes de transmissió i transformació del moviment

ELECTRÒNICA I CONTROL

1. Electricitat: corrent continu

2. Elements dels circuits electrònics

3. Control de processos

4. Màquines autònomes: robots

5. Disseny i construcció d'un robot programable

4t d'ESO       MATÈRIA: INFORMÀTICA
Matèria OPTATIVA 3 hores setmanals > Currículum de la matèria
Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Aquest curs hem fet una modificació de la programació de la matèria d'informàtica, a rel d'una proposta llançada pel departament d'Ensenyament i anomenada “mobilitzem la informàtica” per incloure la programació d'aplicacions android.


La major part dels continguts de la matèria són els mateixos d'altres cursos. La part de programació canviarà, i en comptes de fer servir Scratch iProcessing per aprendre a programar, farem servir Appinventor, una eina de google, desenvolupada per l'MIT per a programar aplicacions android.

Una part de les activitats les farem en grup. Cada grup simularà la formació d'una empresa, i aquesta empresa serà la que donarà solució a un problema quotidià mitjançant una app.

Durant les hores de classe, podreu fer ús del mòbil per a les diferents activitats proposades. 

Tot el desenvolupament de la matèria el farem amb Linkat. Farem servir el programari instal·lat i moltes aplicacions en línia.

Go to top