MEMBRES DEL DEPARTAMENT

- Josep Agulló Professor de Valors i Religió

- Xavier Bou (Coordinacions horàries i Tutor de 1r d'ESO) Professor de ciències socials, geografia i història.

- Joaquim Ríos (Coordinació de Batxillerat, Tutor de 2n de Batx. i Coordinador de Pla estratègic) Professor de filosofia.

- Francisco Feria (Tutor de 2n de Batxillerat) Professor de ciències socials, geografia i història.

- Miquel Gregori (Cap de Departament i Tutor de 4t d'ESO) Professor de ciències socials, geografia i història.

 

MATÈRIES IMPARTIDES

ESO       MATÈRIA: ÈTICA
Matèria comuna 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria d’ètica té com a objectiu que els alumnes reconeguin la seva dimensió individual i social dins d’un món canviant, i desenvolupin formes de convivència i participació basades en el respecte, la cooperació i el rebuig a la violència, als estereotips i prejudicis.

Els alumnes han d’ adquirir a través de la matèria un pensament crític i desenvolupar un criteri propi, sobre aquells esdeveniments socials i polítics d’àmbit nacional o internacional, tot identificant els drets i obligacions de totes les persones, per construir una societat més justa i respectuosa amb la dignitat de tots els homes i dones.

ESO       MATÈRIA: RELIGIÓ CATÒLICA
Matèria OPTATIVA 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

L’ensenyament de la religió catòlica és una síntesi bàsica i global del missatge cristià, que s’emmarca en un context històric i social, que inclou part del gran patrimonicultural i artístic que brolla de la fe catòlica i d’altres confessions, i possibilita l’anàlisi comparada dels continguts i línies bàsiques de les grans religions vigents.

Vetlla per la formació integral de la persona, inclosa la seva capacitat transcendent, amb l’objectiu de desenvolupar en els alumnes una consciència crítica, lliure i creativa, a través d’idees, valors i creences, amb l’objectiu que els alumnes cerquin respostes davant els interrogants de la vida. El seu caràcter transversal possibilita la complementarietat amb altres tipus de disciplines presents en el currículum educatiu.

ESO       MATÈRIA: EDUCACIÓ PER LA PAU
Matèria comuna 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Educació per la Pau és una assignatura optativa. El seu objectiu és que els alumnes descobreixen quines situacions conflictives es produeixen a la seva vida quotidiana, dins la societat i en el món, i jutgin quines són les seves causes i conseqüències. Analitzem també altres elements implicats en l’assoliment de la pau com la justícia social, l’equitat, el desenvolupament humà en harmonia amb el medi ambient. I finalment cerquin formes no violentes de resolució, a nivell personal com en les situacions violentes d’abast social i mundial, a través de personatges rellevants, testimonis, organitzacions mundials.

ESO       MATÈRIA: EDUCACIÓ EN VALORS
Matèria comuna 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Quins valors guien els nostres comportaments? quins són importants i quins relatius?

Com els podem interioritzar per millorar la nostra conducta dins la comunitat educativa i fora d’ella? Són aquestes preguntes les que els alumnes aprenen a respondre a través d’aquesta optativa, per mitjà de l’autoconeixement i el diàleg amb els companys, el joc i el treball en grup, perquè així prenguin consciència de la importància de desenvolupar­se com a persones, i alhora construir relacions basades en el respecte, la tolerància i la participació.

1r D'ESO       MATÈRIA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Matèria comuna 3 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Les Ciències Socials són l'eina que ens permet entendre el nostre present a partir de l'estudi de la realitat que ens envolta i l'anàlisi del passat. En aquesta àrea els nois i noies han d'adquirir les eines necessàries per esdevenir persones capaces d'intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa i en canvi.

A primer d'ESO es treballen continguts de geografia i història. De geografia es tracten temes fonamentalment de geografia física: cartografia, formes del relleu, climes i paisatges de la Terra.D'història es treballa la prehistòria (origen i evolució dels homínids, formes de vida del paleolític i el neolític ) i la història antiga (Egipte, Grècia i Roma). És rellevant l'atenció que mereixen les manifestacions artístiques de cada etapa.

A l'hora que aquests continguts es treballen procediments bàsics de la ciències socials com l'elaboració de mapes, l'anàlisi i elaboració de gràfiques i el treball de la cronologia.

2n D'ESO       MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS
Matèria comuna 3 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Les Ciències Socials de 2n d' ESO s'estructuren en dos blocs, un d'història i l'altre de geografia. D'història es treballa l'època medieval. En podem destacar l'origen i evolució de l'islam, l'Europa feudal, el romànic, el temps del gòtic, la Catalunya medieval...

En aquest curs té especial rellevància l'estudi dels diferents estils artístics (romànic i gòtic) i es treballa la sensibilització de l'alumne front l'obra artística. De geografia es treballen aspectes de demografia (dinàmica de la població, migracions, població i sectors d'activitat ...) i de geografia urbana (funcions i morfologia de les ciutats, dedicant una atenció especial a la ciutat de Barcelona).

Una part del curs també es dedica a preparar el campament de Menorca. Es treballen aspectes de la geografia i història de Menorca que després es podran observar i analitzar durant l'estada a l' illa. A nivell metodològic es treballa la representació del temps mitjançant eixos cronològics, l'esquematització, l'anàlisid'obres d'art, la lectura i comprensió de textos històrics senzills i la preparació i exposició de temes de la matèria mitjançant el treball cooperatiu.

2n D'ESO       MATÈRIA: CULTURA CLÀSSICA
Matèria OPTATIVA 2 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Es tracta d'una matèria optativa que s'ofereix a l'ESO. L'assignatura té com a finalitat endinsar a l'alumnat en l'estudi de les civilitzacions grega i romana en els àmbits literari, artístic, filosòfic-científic i lingüístic, de manera que pugui prendre consciència de la pervivència, influència i presència de molts d'aquests aspectes a la cultura occidental. Els continguts d'aquesta disciplina es classifiquen en:

  • Continguts de l'àmbit lingüístic per a aprofundir en la comprensió de la pròpia llengua i en l'ús de la mateixa com a element essencial de la comunicació i l'adquisició de coneixements.
  • Continguts de l'àmbit no lingüístic: (geografia, història,religió, art, societat i vida quotidiana, literatura i pervivència en l'actualitat) enfocats per a endinsar a l'alumnat en el coneixement dels aspectes més característics de la civilització grecoromana, a través del seu estudii l'anàlisi i la comprensió de molts dels cànons artístics actuals.

Per assolir aquests objectius el punt de partida serà a partir dels coneixements de l'alumnat i d'una explicació senzilla i breu de la professora, de manera que l'alumnat apliqui de forma ràpida i autònoma tots els coneixements adquirits a diferents tipus d'activitats, exposicions,debats...potenciant els recursos de les Tecnologies de la Informació i comunicació.

3r D'ESO       MATÈRIA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Matèria comuna 3 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria de geografia de tercer d'ESO té com a finalitat proporcionar a l'alumnat els coneixements científics i les habilitats necessàries per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la societat. Es pretén aprofundir en els coneixements del medi natural, social i cultural, fent presents com a eixos vertebradors de l'àmbit social de la geografia, la història i l'economia, amb l'objectiu de poder emetre judicis i prendre decisions sobre l'impacte territorial i ambiental de determinades decisions polítiques i econòmiques.

4t D'ESO       MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS
Matèria comuna 3 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria de Ciències Socials de quart d'ESO té com a finalitat el proporcionar a l’alumnat la competència cultural, els coneixements científics i les habilitats necessàries per a iniciar­se en el coneixement de la història del món contemporani. L’assignatura s’estructura en tres blocs temàtics: l’època de les revolucions; les grans tensions internacionals; i el món després de la Segona Guerra Mundial. Es pretén que l’alumne s’inicien en la història de l’època contemporània, continuant el camí iniciat en cursos anteriors perquè millori la comprensió de la societat actual, amb l'objectiu de poder emetre judicis i augmentar la seva capacitat crítica.

4t D'ESO       MATÈRIA: OFIMÀTICA
Matèria OPTATIVA 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria Ofimàtica de quart d'ESO té com a finalitat el proporcionar a l’alumnat les habilitats i les eines necessàries per a iniciar­se en les noves tecnologies referides a l’elaboració i presentació de documents. En especial en allò que fa referència a una correcta gestió del processador de text; el full de càlcul; les presentacions digitals; l’edició de la imatge i creació de pàgines web bàsiques. L’assignatura s’estructura en set blocs temàtics incidint de manera especial, però no únicament, en el software lliure.

1r de BATXILLERAT    MATÈRIA: FILOSOFIA I CIUTADANIA
Matèria comuna 2 hores setmanals Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria de filosofia i ciutadania té un doble plantejament: d'una banda, pretén ser una introducció a la filosofia i a la reflexió filosòfica; de l'altra, vol aprofundir en l'estudi, ja començat a l'etapa obligatòria, de la dimensió moral i ciutadana de l'ésser humà i les seves implicacions de caire social i polític.

La Filosofia i ciutadania de 1r de batxillerat té com a objectiu general oferir a l’alumne els elements necessaris perquè pugui desenvolupar un pensament racional i analític. Aquest pensament no cal que sigui encara massa elaborat, és suficient amb consolidar unes bases mínimes que ajudin l’alumne a posar­se davant dels problemes amb una actitud crítica i resolutiva.

 

1r BATXILLERAT   MATÈRIA: PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA
Matèria OPTATIVA 2 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria optativa de Psicologia i Sociologia pretén ajudar a consolidar la maduresa personal i social de l'alumnat perquè actuï de manera informada, responsable i autònoma i desenvolupi el seu esperit crític en les diverses situacions i realitats complexes del seu entorn. L'estudi d'aquesta matèria porta l'alumnat a comprendre que el comportament humà és susceptible de diferents interpretacions i, d'aquesta manera, estimula la seva obertura mental, la comprensió i el respecte mutu. Ofereix també una interpretació científica de la conducta humana amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi més rigor i objectivitat en la comprensió del comportament de les persones.

 

2n de BATXILLERAT    MATÈRIA: HISTÒRIA
Matèria comuna 3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La història és una disciplina que té per objecte l'estudi de les societats del passat a partir de la crítica de fonts primàries i secundàries. Pel seu contingut i per les competències que pretén construir, la història col∙labora en el procés de maduració intel∙lectual i humana de l'alumnat, proporciona coneixements i habilitats que li permeten desenvolupar, tant la facultat de formar­se una consciència històrica, com funcions socials per incorporar­se a la vida activa amb responsabilitat, i de tenir interès a preservar les memòries plurals dels diferents protagonistes del passat. El plantejament curricular dóna prioritat als continguts d'història contemporània (s.XIX-­XX) i, d'una manera especial, al segle XX, des del context de creació de la Segona República ençà, en les seves dimensions política, social, cultural i econòmica, amb un èmfasi especial en la situació a Catalunya.

2n BATXILLERAT   MATÈRIA: HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
Matèria comuna 3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La matèria d’Història de la Filosofia continua la reflexió iniciada a primer de batxillerat i es centra en aquesta etapa en la comprensió dels diferents sistemes filosòfics dels autors més rellevants de la història del pensament. El coneixement d’aquestes formes de pensament ha d’ajudar l’alumne a formular preguntes sobre els problemes fonamentals de l’existència i esbrinar respostes possibles elaborades a partir de l’anàlisi de textos i la reflexió crítica. En aquest sentit, aquesta matèria hauria de ser un recurs perquè l’alumnat pugui assolir una comprensió racional del món i consolidar la seva maduresa com a persona.

2n BATXILLERAT   MATÈRIA: HISTÒRIA DE L'ART
Matèria OPTATIVA 4 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

Es tracta d’una assignatura de modalitat o optativa, per tant se suposa que l’has triat i que tens algun tipus de predisposició cap al tema. Així mateix s’ha d’intentar que t’agradi, que et serveixi per als teus estudis i per a la teva vida en general. És una disciplina que se centra en l’estudi de l’obra d’art i en l’explicació de l’evolució que l’obra ha tingut dins dels contextos històrics. L’estudi de la història de l’art pot ser de gran utilitat en la formació humana i social de les persones, en tant que ajuda a construir una idea sòlida del procés de continuïtats i canvis en la societat, i de la diversitat de respostes humanes a algunes de les necessitats i problemes profunds i comuns dels individus.

L’amplitud i complexitat dels continguts d’aquesta matèria obliguen a procedir a una selecció equilibrada que permeti l’aprofundiment en aspectes i èpoques diverses, però amb una especial atenció a l’art contemporani. Posarem èmfasi en l’aprofundiment de les relacions, lectures i metodologies d’anàlisi de les obres d’art, des de tots els punts de vista ( històric, formal, de significat...).

2n BATXILLERAT   MATÈRIA: GEOGRAFIA
Matèria OPTATIVA 4 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs Moodle

Descripció de la matèria:

La geografia estudia la relació entre les societats humanes i el medi, localitza els fenòmens que es produeixen com a fruit d'aquest a relació i, finalment, identifica les diferents regions que resulten d'aquests fenòmens, així com els fluxos i nodes que les articulen.

El coneixement geogràfic es basa en la dimensió espacial dels fets i dels problemes per tal d'entendre i actuar en el món en què vivim. Es per això que aquesta assignatura ofereix a l'alumnat pautes de comprensió i interpretació de tot el que succeeix al planeta i del que passa en el nostre entorn més immediat. La geografia del batxillerat s'enfoca desde la perspectiva d'una geografia regional de Catalunya i Espanya dins Europa i el món.

Go to top