MEMBRES DEL DEPARTAMENT
- Helena Erviti (Tutora del 2n d' ESO) Professora de Llengua catalana a 1r d'ESO. 
 
Isabel Moll (Tutora del 2n de BatxProfessora de Llengua catalana
 
- Gemma Flaquer (Coordinació de 1r i 2n d'ESO i Tutora de 2n ESO) Professora de Llengua castellana i literatura a 1r i 2n d'ESO i de Francès a 4t d'ESO.
 
- Andreu Bonavia (Tutor de 3r d'ESO) Professor de llengües clàssiques.
 
- Mª Carmen Gracia Professora de Llengua castellana i literatura a 3r i 4t d'ESO.
 
- Mònica Jaumandreu (Coordinadora de 2n Cicle d'ESO i Tutora de 4t d'ESO) Professora de llengua catalana.
 
- Roser Torres (Coordinació LIC) Professora de Llengua catalana i literatura a 3r d'ESO.
 
- José Antonio Tur (Cap del Departament de Llengües i Tutor de 1r Batx.) Professor de Llengua castellana i literartura a 3r d'ESO, i 1r i 2n de Batxillerat.

MATÈRIES IMPARTIDES

 

 1r cicle ESOMATÈRIA: LLENGUA
Matèria comuna
6 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

En general, a 1r cicle d'ESO, treballarem per aprendre a valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món, dels altres i d'un mateix.

Ens proposem l'estudi, aprenentatge i millora de l'ús escrit i oral de la llengua catalana mitjançant la consolidació de conceptes de tipus gramatical i ortogràfic. Treballarem per tal que l'alumne/a apliqui de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d'ús lingüísticv per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.

També donarem especial rellevància a fomentar el gust per la lectura mitjançant l'aproximació a diferents tipus de textos i gèneres literaris.

 2n cicle ESOMATÈRIA: LLENGUA
Matèria comuna
6 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

A segon cicle d'ESO, la matèria de llengua i literatura té com a gran objectiu ampliar i aprofundir en les diferents competències que componen l'àmbit de llengua i literatura.

La comprensió lectora, l'expressió escrita, la comunicació oral es desenvoluparan amb activitats que comporten comprendre textos escrits, expressar-se mitjançant textos escrits i participar en interaccions orals planificades o espontànies.

La dimensió literària implica una educació literària fonamentada en la lectura crítica de textos literaris a l'aula i d'almenys tres llibres de lectura en castellà i català al llarg de cada curs; el coneixement de la seva història, des dels seus origens; i el desenvolupament de la creativitat de l'alumnat mitjançant l'elaboració d'un conjunt de textos amb una gradació ascendent de dificultat diferents condicionaments tècnics.

A més, s'ha d'aprofundir en els aprenentatges gramaticals, mitjançant la resolució d'excercicirs, per tal de desnvolupar en el grau màxim les anteriors competències...

Per últim, els alumnes s'aniran també aprofitant d'un entorn informàtic de treball que permeti compondre i servir-se de documents digitals, obtenir informació i iniciar petits projectes d'investigació dirigida.

 1r BatxMATÈRIA: CATALÀ
Matèria comuna
3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

A 1r de Batxillerat, a l'assignatura de Llengua catalana, s'aprofundeix en l'anàlisi dels autors més importants de la història de la literatura catalana, des dels trobadors al segle XXI, a partir de la lectura de textos i la realització d'activitats.

 1r BatxMATÈRIA: CASTELLÀ
Matèria comuna
3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

A 1r de Batxillerat, a l'assignatura de Llengua castellana aprofundeix en l'anàlisi gramatical, textual i literari inciat als cursos de l'ESO a partir de l'adquisició dels coneixements necessaris (conceptuals, procedimentals).

 1r BatxMATÈRIA: LITERATURA UNIVERSAL
Matèria comuna
3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

La formació intagral de l'alumne/a entre 16 i 18 anys comporta la capacitat d'establir associacions i interrelacions entre les diverses arts, tradicions culturals, èpoques i estètiques. D'aquesta manera, pot arribar a una comprensió àmplia i creativa, profunda i eficaç del que ha representat i representa la cultura occidental.

Aquesta matèria ha d'oferir a l'alumne/a la posibilitat d'apropar-se a la literatura escrita a occident tot dibuixant-ne una línia central de desenvolupament i seleccionant-ne una mostra significativa d'autors i obres.

 2n Batx

MATÈRIA: LLENGUA I LITERATURA
Matèria comuna
3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Per a la consolidació dels aprenentatges bàsics realitzats durant l'educació obligatòria, la matèria de llengua i literatura s'ha de centrar fonamentalment en els aspectes de la cultura humanística de la formació de l'alumnat i en el desenvolupament de les capacitats comunicatives afavoridores de les capacitats d'anàlisa, síntesi i crítica per a l'accés i elaboració de la informació que es genera en la nostra societat.

La programació den 2n de batxitllerat es basa en continguts gramaticals, textuals i literaris que es treballen a partir d'activitats que s'adeqüen a les que es proposen des de la Coordinació de les PAU.

 ESOMATÈRIA: TABLÓN DE ANUNCIOS
Matèria optativa
3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

- QUÈ FAREM?: En grups de 4 com a màxim, dissenyar almenys un tríptic/follet informatiu al mes, sobre alguna activitat cultural (cinema, exposició, concert) que sembli d'interès als estudiants de l'assignatura ( i per als estudiant del qualsevol nivell de l'IE).

Aquests treballs s'exposaran a un taulell d'anuncis de l'IE. Si es creu oportú, tambñe es podira crear un blog.

A més s'haurà de fer una exposició oral (al menys a classe; potser també a la d'altres grups de l'IE).

- COM HO FAREM?: La recerca d'informació e imatges es realitzarà a través del medi més adequat, com ara internet o les visites a les activitats proposades.

Per a l'elaboració tant dels tríptics/follets informatius (incloent-hi la correcció dels textos redactats) com de les exposicions orals s'usaran eines informàtiques (portàtils, software online).

- COM S'AVALUARÀ? A partir de notes dels professor, que tindran en compte la quantitat de treball ralitzat i el temps dedicat a cada una de les classes, rúbriques de auto i co-evaluació, tant dels documents produïts com de les exposicion orals.

 ESOMATÈRIA: TEATRE
Matèria optativa
3 hores setmanals > Currículum de la matèria Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

- CONTINGUTS: En aquesta optativa llegirem, assajarem i posarem en escena 3 obres o esquetxos teatrals, un per cada trimestre. Per Nadal farem Els pastorets, per Sant Jordi i a final de curs caldrà triar els textos en funció de les caracterítiques de l'alumnat.

Es tracta sobretot de dur a terme un treball col·laboratiu.

- MATERIAL: A principi de curs la professora distribuirà els textos teatrals en paper per a cada alumne. Quan s'apropi el moment de la funció ja es concretarà quin material (atrezzo) caldrà portar de casa.

- AVALUACIÓ: Es valorarà especialment l'expressió oral i l'actitud a classe.

Així, la professora tindrà en compte que l'alumne mostri una actitud activa i positiva a les classes, que es mostri col·laborador -respectant sempre tant a la professora com els companys- que sigui puntuals als assajos, que porti el material, que sigui responsable de la tasca que se li ha encomanat i que mostri interès pel treball diari.

Pel que fa al treball d'expressió oral es tindrà en compte aspectes com la projecció de la veu, la modulació, la vocalització i el ritme. Tambés es valorarà l'esforç memorític.

Per a poder puntuar tots els aspectes que hem comentat més amunt, els alumnes emplenaran una rúbrica d'autoavaluació, que serà també analitzada i treballada conjuntament amb la professora.

Es tindrà en compte: la pronuncia, la projecció de la veu, el ritme, la modulació, saber-se col"ocar a l'escenari, interpretació creïble, comunicació amb el públic, memòria, interacció amb els companys a l'escenari i gaudir de l'actuació.

Go to top