MEMBRES DEL DEPARTAMENT

- Toni Cirera (Tutor de 1r de Batxillerat i Coordinador d'informàtica) Professor de Biologia a 2n batxillerat i Ciències de la Terra a 1r i 2n de batxillerat.

- Juan Carlos Escalera (Tutor 1r de Batx.) Professor de Física i Química a 4art ESO, Física a 1r i 2n de batxillerat, Matemàtiques de 4art ESO. 

- Lluís M Santamaria i Pey (Tutor de 1r de Batx.) Professor d'Ofimàtica de 4art ESO, Química a 1r i 2n batxillerat, Ciències del Món Contemporani a 1r Batxillerat, Anglès 4art d'ESO.

- Magna Girós Magrané (Tutora 3r ESO) Professora de Biologia i Química a 3r ESO, Biologia a 4rt ESO, Biologia a 1r Batx.

- Tina Vallcorba (Cap de departament Ciències de la Naturalesa i Tutora de 1r d’ESO) Professora Tecnociència a 1r ESO i 2n ESO. Membre de l'equip Escola Verda.

Espais propis: Laboratori de biologia i geologia, Laboratori de física i química

 

MATÈRIES IMPARTIDES

1r D'ESO       MATÈRIA: BIOLOGIA I GEOLOGIA
Matèria comuna
2 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

La matèria de biologia i Geologia de 1r d'ESO es coordina amb la Tecnociència de 1r i 2n d'ESO, de manera que al final de 2n curs d'ESO els alumnes han assolits els continguts de Ciències de la Naturalesa (Biologia, Geologia, Física i Química) i Tecnologia de 1r i 2n d'ESO. 

La matèria s'estructura en vuit blocs. Els quatre primers corresponen a la Biologia on es parteix del concepte de cèl·lula com a unitat estructural i funcional bàsica dels éssers vius fins a arribar al concepte ampli d'ecosistema. Els altres quatre blocs corresponen a la Geologia on s'introdueixen conceptes bàsics de mineralogia, petrologia, geomorfologia i geodinàmica interna terrestre així com l'impacte de l'acció de l'home en el medi.

Cal remarcar que tots vuit blocs es treballen de manera individual i/o grup cooperatiu, mitjançant sempre el mètode científic i utilitzant les eines TIC necessàries tant en els espais de treball teòric, de laboratori com de treball de camp.

 

3r D'ESO       MATÈRIA: FÍSICA I QUÍMICA
Matèria comuna 2 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Aquesta matèria es coordina a 3r d’ESO amb la de Biologia i Geologia, de manera que al final de curs es fa la mitjana d’ambdues matèries i consta com una sola: Ciències de la naturalesa. Aquest és el darrer curs en què la matèria és comuna per a tot l'alumnat i es posa l’accent en els aspectes estructurals i funcionals.

Els continguts de Física i Química de 3r d’ESO s’estructuren en dos grans blocs: I. Fonaments bàsics de Química i II. Estats d’agregació de la matèria

El primer bloc correspon a l’estudi introductori dels fonaments bàsics de la Química. Aquest estudi es fa dividit en cinc apartats: 1. Estructura atòmica de la matèria; 2. L’interior de l’àtom: partícules subatòmiques; 3. El llenguatge de la química: introducció a la formulació i nomenclatura de química inorgànica; 4. Les reaccions químiques; 5. Mescles i solucions

En el segon bloc s’aborda l’estudi dels estats d’agregació de la matèria, dividit en dos apartats: 6. Propietats de sòlids, líquids i gasos; 7. Els canvis d’estat

Finalment, com a síntesi de bona part dels continguts treballats durant el curs, es treballa el tema 8. Química i medi ambient. En aquest tema es tracten aspectes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental i el canvi climàtic.

 

3r D'ESO       MATÈRIA: BIOLOGIA I GEOLOGIA
Matèria comuna 2 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Aquesta matèria es coordina a 3r d’ESO amb la de Física i química, de manera que al final de curs es fa la mitjana d’ambdues matèries i consta com una sola: Ciències de la naturalesa. És el darrer curs en què la matèria és comuna per a tot l'alumnat i es posa l’accent en els aspectes estructurals i funcionals del cos humà, tot relacionant els òrgans, aparells i sistemes i posant èmfasi especial en la salut. Cap a final de curs, es fa una introducció pràctica a la geologia -processos geològics interns-.

 

4t D'ESO       MATÈRIA: PHYSICS AND CHEMISTRY / FÍSICA I QUÍMICA
matèria optativa 3 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

This subject has two parts: Physics and Chemistry. Firstly, we study Physics, in particular, a part of it known as Mechanics. We study how to describe some motions (Kinematics), the conditions of equilibrium of a body (Statics) and the relations between forces and accelerations (Dynamics). Secondly, we study Chemistry, in particular Inorganic Nomenclature, Atomic Theory and the study of the chemical bondings. This subject is taught in English.

Aquesta matèria té dues parts: Física i Química. En primer lloc estudiem la Física, en particular  la Mecànica. Estudiem com descriure alguns moviments (Cinemàtica), les condicions d’equilibri d’un cos (estàtica) i la relació entre les forces i les acceleracions (Dinàmica). En segon lloc estudiem la Química, en particular la Nomenclatura Inorgànica, Teoria Atòmica i l’estudi dels Enllaços Atòmics. Esta matèria s’imparteix en Anglès.

4t D'ESO       MATÈRIA: BIOLOGIA I GEOLOGIA
matèria optativa
3 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

El contingut de Biologia que es planteja es centra en la introducció de les tres teories-clau de la disciplina: la teoria cel·lular, la teoria cromosòmica de l’herència -caracterització de l'ADN i els cromosomes i resolució de problemes de genètica- i la teoria de l’evolució -com a procés pel qual les espècies s’han anat succeint a partir de canvis que es transmeten de generació a generació-. La Geologia s’aborda a partir de la interpretació de mapes i talls geològics, la teoria de la tectònica de plaques - riscos geològics deguts a volcans i terratrèmols- i l'estudi del temps geològic -fòssils i tipus de datació-.

 

1r BATXILLERAT
MATÈRIA: FÍSICA
matèria de modalitat
4 hores setmanals > Currículum de la matèria
> Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Aquesta matèria té dos gran blocs. En el primer bloc “Moviment i Forces” estudiem diferents tipus de moviments (rectilinis, circular, parabòlic, ...) i també les forces, tant como causants de l’equilibri d’un cos, com de produir acceleracions. En el segon Bloc “Energia i Òptica”, estudiem algunes de les interaccions fonamentals: gravitació i electromagnetisme. També introduïm els conceptes de treball, energia i potència.  Per una altre banda estudiem fenòmens amb intercanvis de calor, circuits elèctrics amb corrent continua i fenòmens lluminosos. Una de les quatre hores de classe es fa en anglès, i es una classe de problemes dirigits (resolució individual de problemes, amb l’ajuda del professor).

1r BATXILLERAT
MATÈRIA: QUÍMICA
matèria de modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Els continguts de Química s'han distribuït al llarg dels dos cursos de batxillerat tenint en compte consideracions sobre la lògica interna de la matèria i el nivell d'abstracció dels continguts, intentant aconseguir una progressió adequada.

El punt de partença en el primer curs són els models de la Química que s'han treballat en l'assignatura de Física i Química del tercer curs d'ESO i que s'amplien en l'assignatura optativa de quart d'ESO.

La Química de primer de Batxillerat està estructurada en sis apartats: 1. El llenguatge de la química: formulació i nomenclatura de química inorgànica i de química orgànica; 2. El model atomicomolecular de la matèria; 3. Els gasos. Estats d’agregació de la matèria i canvis d’estat; 4. Mescles i solucions; 5. Les reaccions químiques i 6. Un model per als àtoms. L'enllaç químic entre àtoms i molècules.

1r BATXILLERAT
MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT
matèria de modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

La matèria de CTMA 1 amb continuïtat a 2n de batxillerat, s'estructura en quatre grans blocs.

El primer tracta d'una introducció a les ciències de la Terra, mapes i perfils topogràfics, una introducció als minerals seguit del cicle de les roques i la classificació dels diferents tipus de roques de l'escorça terrestre. Els segon bloc tracta de la geodinàmica interna (descripció de l'interior de la terra, tectònica de plaques, volcans i terratrèmols). El tercer, faria referència a la geodinàmica externa: plecs, falles i formació del relleu i l'acció dels diferents agents geològics externs com a causant del modelat d'aquest relleu.

Com a 1r de batxillerat no ens veiem «apretats» per la selectivitat, es complementen les classes teòriques amb un seguit de sortides de camp i pràctiques al laboratori per tal de veure a la pràctica els diferents aspectes tractats de l'assignatura.

1r BATXILLERAT
MATÈRIA: BIOLOGIA
matèria de modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

La matèria s'estructura en cinc blocs. Els primer fa un repàs pels “components moleculars de la cèl·lula” -glúcids, lípids, proteïnes, àcids nucleics...-. El segon es dedica a la “biosíntesi” -replicació, transcripció i traducció-. El tercer és el dels “mecanismes de l'herència” -genètica mendeliana i post-mendeliana-. El quart és l'estudi de la “cèl·lula” -orgànuls, estructura i funció, i mitosi-. El cinquè és la “reproducció” -cicles biològics i meiosi-. Té especial importància l'experimentació: dissenyar i realitzar investigacions; enregistrar i analitzar dades i treure conclusions entre altres.

2n BATXILLERAT      
MATÈRIA: FÍSICA
matèria de modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Aquesta matèria té tres gran blocs. En el primer bloc “Mecànica i Camps” fem en primer lloc una ampliació dels conceptes de Mecànica introduïts en primer, utilitzant noves eines matemàtiques (derivades i integrals). En segon lloc estudiem el camp gravitatori, amb particular interès en la descripció del problema de dos cossos (planetes, satèl·lits, ...), i el camp elèctric (Electrostàtica). En el segon Bloc “Ones”, estudiem el moviment ondulatori, així com diferents fenòmens ondulatoris: reflexió i refracció, interferències, efecte Doppler, etc. Busquem aplicacions al cas del so: estudi d’ones estacionàries en instruments musicals, etc. En el tercer bloc “Física Moderna” fem una introducció a les dues noves teories físiques que es desenvolupen al segle 20: la Teoria de la Relativitat i la Mecànica Quàntica. Es busquen aplicacions com: l’efecte fotoelèctric, la radioactivitat, la Teoria del Big-Bang, etc.

2n BATXILLERAT      
MATÈRIA: QUÍMICA
matèria de modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

Per tal de consolidar coneixements bàsics previs, que són imprescindibles per a l’assoliment dels continguts que s’introduiran durant el 2n de Batxillerat, durant el primer mes del 2n curs de Química es fa un repàs de temes fonamentals treballats al 1r curs: formulació i nomenclatura. Gasos. Solucions. Reaccions químiques

Posteriorment, es treballen els continguts de Química corresponents a segon curs, que estan estructurats en sis apartats: 1. Els canvis d'energia en les reaccions químiques; 2. La velocitat de les reaccions químiques; 3. Equilibri químic i equilibri de fases. L'espontaneïtat de les reaccions químiques; 4. Equilibris químics iònics: equilibri àcid-base i equilibri de solubilitat; 5. Reaccions d’oxidació-reducció: Les piles i les cel·les electrolítiques i 6. La radiació, els àtoms i les molècules

2n BATXILLERAT      
MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT
matèria de modalitat 4 hores setmanals > Currículum de la matèria > Accés al curs moodle

Descripció de la matèria:

CTMA2, és la continuïtat de l'assignatura de 1r de batxillerat. Està sobretot orientada a superar amb èxit els exàmens de selectivitat i és per això que en aquest curs no es fan sortides de camp, centrat tota l'activitat docent a l'aula.

Els temes del curs tracten dels cinc subsistemes de la Terra: geosfera externa, geosfera interna, atmosfera, hidrosfera, pedosfera i biosfera. Es treballen els processos, recursos, impactes, riscos i la seva gestió.

Go to top